Preparaty przeciwinkrustacyjne

Zapobieganie osadzaniu się osadów dla stacji wyparnych w przemyśle buraczanym i trzcinowym.

KEBO DS to bezazotowy i fosforanowy, niskocząsteczkowy polielektrolit, który zapobiega odkładaniu się osadów w stacjach wyparnych. KEBO DS jest w stanie zatrzymywać jony wapnia w roztworze w obecności jonów szczawianowych, siarczanowych i fosforanowych we wrzących roztworach cukru w warunkach, które normalnie prowadzą do wytrącania się osadów (tzw. Efekt PROGU).

Oprócz wyjątkowo wysokiej zdolności wiązania jonów metali, KEBO DS ma doskonałe właściwości dyspergujące, a szczególnie korzystne jest to, że KEBO DS jest odporny na hydrolizę i nie jest lotny w wysokich temperaturach. KEBO DS dodawany jest do soku rzadkiego przed wejściem do stacji odparowywania.

Kebo DSKebo PSKeboplex 138

KEBO DS

środek do zapobiegania zarastaniu wyparek w cukrownictwie buraczanym

Zastosowanie i własności:

Zapobieganie powstawaniu inkrustacji na powierzchni grzejnej wyparki.

KEBO DS jest polielektrolitem o niskiej masie cząsteczkowej, wolnym od związków azotu i fosforanów.

KEBO DS dozowany podstechiometrycznie, jest w stanie utrzymywać w roztworze wrzących soków, jony wapnia w obecności szczawianów, siarczanów, fosforanów tzn. w takich
warunkach, które normalnie prowadzą do wytrącenia tych soli (tzw. efekt Thresholda).

KEBO DS charakteryzuje się nie tylko wyśmienitymi własnościami kompleksującymi jony metaliczne, ale też dobrymi własnościami dyspergującymi . Środek ten jest nielotny i nie ulega hydrolizie pod wpływem wysokich temperatur, co jest dużą zaletą ze względu na jego
zastosowanie w stacji wyparnej.

Badania toksykologiczne:

1) Ostra oralna toksyczność na myszach
Ostra oralna toksyczność na myszach wynosi: LD50 > 10.000 mg/kg

2) Podostra oralna toksyczność na szczurach
KEBO DS było mieszane z pokarmem w stężeniach 500, 1500, 5000 ppm i podawane samcom i samicom szczurów wistar przez 28 dni. Nie stwierdzono żadnych symptomów korelujących z dodaniem środka lub z wielkością dawki.

Badania przeprowadził Prof. Dr. K. Kaemmerer, Instytut Farmakologii, Toksykologii i Farmacji w Hannoverze.

3) Subchroniczna oralna toksyczność na szczurach
KEBO DS było mieszane w stężeniach 50, 300 i 1800 ppm z pokarmem podawanym szczurom wistar (samcom i samicom) w czasie testu trwającego 90 dni. Wszystkie organy zwierząt z grupy dostającej najwyższą dawkę i grupy kontrolnej zostały przebadane histopatologicznie. Nie stwierdzono żadnych symptomów korelujących z domieszaną substancją lub wielkością dawki. Określona wartość „No Effect Level“ (NEL – stężenie nie powodujące skutków ubocznych) jest większa od 1800 ppm lub 210 mg/kg masy ciała szczura.

Według obowiązujących międzynarodowych norm (WHO, Europarat itd) można, na podstawie 90-dniowego testu dla pośrednich dodatków do środków żywności, ustalić wartość ADI (Acceptable Daily Intake – akceptowalna dzienna podaż). Z przedstawionych wyników 90-dniowych badań z KEBO DS można wnioskować że, pozostałości preparatu w cukrze w ilości do 1 ppm są według LFBG § 6 nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Badania te zostały przeprowadzone przez Research and Consulting Company (RCC), CH-4452 Itingen w Szwajcarii.

Informacje przy stosowaniu w zakładach przerabiających środki żywności:

Przy stosowaniu zgodnie z wytycznymi i ustaleniami KEBO DS wypełnia wszystkie wymagania przepisów o środkach żywności i środkach użytkowych (LFGB § 6, aktualizacja 26.4.2006 I 945)

KEBO DS odpowiada wytycznym z Zarządzenia FDA 21 CFR § 173.73.

KEBO DS posiada zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego Nr. ZPU-4431-Sd-p-2/90/91 na stosowanie w przemyśle cukrowniczym.

Zawarte składniki organiczne w KEBO DS są wyłącznie pochodzenia petrochemicznego i nie stwarzają zagrożenia BSE (bovine spongiform encephalopathy) tzw. choroby wściekłych krów, jak i również nie zostały zmodyfikowane za pomocą inżynierii genetycznej .

KEBO PS

środek do zapobiegania zarastaniu wyparek i innych wymienników ciepła w
cukrownictwie buraczanym

Zastosowanie i własności:

Zapobieganie powstawaniu inkrustacji na powierzchni grzejnej wyparki i wymienników ciepła.

KEBO PS jest polielektrolitem o niskiej masie cząsteczkowej, wolnym od związków azotu i fosforanów.

KEBO PS dozowany podstechiometrycznie, jest w stanie utrzymywać w roztworze wrzących soków, jony wapnia w obecności szczawianów, siarczanów, fosforanów tzn. w takich warunkach, które normalnie prowadzą do wytrącenia tych soli (tzw. efekt Thresholda).

KEBO PS charakteryzuje się nie tylko wyśmienitymi własnościami kompleksującymi jony metaliczne, ale też dobrymi własnościami dyspergującymi. Środek ten jest nielotny i nie ulega hydrolizie pod wpływem wysokich temperatur, co jest dużą zaletą ze względu na jego zastosowanie w stacji wyparnej.

Informacje przy stosowaniu w zakładach przerabiających środki żywności:

Przy stosowaniu zgodnie z wytycznymi i ustaleniami KEBO PS wypełnia wszystkie wymagania przepisów o środkach żywności i środkach użytkowych (LFGB § 6, aktualizacja 26.4.2006 I 945).

Zawarte składniki organiczne w KEBO PS są wyłącznie pochodzenia petrochemicznego i nie stwarzają zagrożenia BSE (bovine spongiform encephalopathy) tzw. choroby wściekłych krów, jak i również nie zostały zmodyfikowane za pomocą inżynierii genetycznej .

KEBOPLEX 138

Stabilizator twardości i dyspergator z przeznaczeniem dla wody o wysokiej zawartości siarczanu i węglanu, oraz wartości pH 6,5 – 10

Zastosowanie i własności:

Zapobieganie powstawaniu inkrustacji w systemach wody użytkowej lub chłodzącej. KEBOPLEX 138 jest mieszaniną synergistycznie działających zmodyfikowanych kwasów poliakrylowych i kwasów polifosfonowych, których charakterystyczną cechą są nie tylko własności kompleksujące, ale również dyspergujące. KEBOPLEX 138 został zoptymalizowany szczególnie w stosunku do trudno rozpuszczalnych osadów związków wapnia, takich jak węglany i siarczany. Zapobiega wytrącaniu się tych związków, a przez to powstawaniu inkrustacji. KEBOPLEX 138 działa efektywnie w dawkach wyraźnie poniżej ilości stechiometrycznych (Threshold-Effekt), potrzebnych do utworzenia kompleksów z metalami ziem alkalicznych.

Własności dyspergujące KEBOPLEX 138 nie zostają zakłócone podwyższoną mętnością obrabianego chemicznie medium.

Składniki KEBOPLEX 138 są adsorbowane na powierzchniach wzrostu zarodków powstających kryształów, przez to hamują ich dalszy rozrost do wielkości, które przyczyniają się do tworzenia inkrustacji.

Ze względu na swój anionowy charakter chemiczny nie należy mieszać KEBOPLEX 138 w stężonej formie z kationowymi produktami (np. czwartorzędowe sole amonowe).