Środki rozpuszczające osady

Aktywatory, dyspergatory, środki powierzchniowo czynne oraz odpieniacze do alkalicznego czyszczenia chemicznego.

W obróbce alkalicznej nierozpuszczalne w kwasach związki wapnia – takie jak szczawian wapnia i siarczan wapnia – są przekształcane w węglan wapnia rozpuszczalny w kwasach. Silnie alkaliczny roztwór dzięki zawartości sody kaustycznej dobrze rozpuszcza zdegradowane substancje organiczne.

Firma KELLER & BOHACEK bardzo wcześnie zaczęła polecać proces czyszczenia sodowo-kaustycznego i ulepszać go dodatkami. Efekty samej sody amoniakalnej i sody kaustycznej nie są wystarczająco skuteczne. Proces ten jest czasochłonny, ponieważ słabo przepuszczalne warstwy uniemożliwiają dalsze oczyszczanie do powierzchni. Dodanie dyspergatorów i aktywatorów powierzchniowo czynnych wspomaga ten proces poprzez rozpuszczenie tych warstw, umożliwienie rozpadu powłok, a następnie ich rozproszenie. Właściwości powierzchniowo czynne aktywatora w KEBOSOL wspomagają wnikanie roztworu czyszczącego do przestrzeni kapilarnych między warstwami oraz między pokryciem a powierzchnią. Współdziałanie wszystkich komponentów umożliwia w wielu przypadkach uzyskanie czystej powierzchni czyszczonej tylko przy czyszczeniu alkalicznym.

Kebosol PMKebosol VDKeboplex SC

KEBOSOL PM

Dyspergator, środek wspomagnający sodowo-alkaliczne gotowanie wyparek i warników
w przemyśle cukrowniczym

Zastosowanie i własności:

KEBOSOL PM jest optymalną mieszanią związków polimerowych o własnościach dyspergujących i kompleksujęcych. Produkt ten nie zawiera związków fosforu, nie jest lotny i nie ulega hydrolizie w podwyższonych temperaturach.

Stosowanie dyspergatora KEBOSOL PM ułatwia oczyszczanie na drodze alkalicznego gotowania powierzchni grzejnych wyparki pokrytych osadami, w skład których wchodzi szczawian wapnia albo mieszanina szczawianu z glinokrzemianami. KEBOSOL PM dysperguje osady szczawianu wapnia i zanieczyszczenia koloidalne i częściowo powoduje ich odrywanie od powierzchni rurek. W procesie tym część soli wapnia, magnezu, żelaza i innych metali ciężkich tworzy rozpuszczalne w wodzie związki kompleksowe.

Dyspergator KEBOSOL PM podnosi efektywność działania oczyszczających roztorów neutralnych i alkalicznych do tego stopnia, że w wielu wypadkach gotowanie kwasowe stacji wyparnej, ogrzewaczy i warników staje się zbędne.

Rozkład osadu w roztworze sody opiera się na efekcie substytucji w obecności dyspergatora KEBOSOL PM, który blokuje aktywne powierzchnie powstającego węglanu wapnia i przez to zapobiega jego aglomeracji. Dodatek środka powierzchniowo czynnego (np. KEBOSOL VD) wspomaga ten proces.

KEBOSOL PM dysperguje w wysokim stopniu organiczne zanieczyszczenia i stabilizuje twardość wapniową i magnezową, jeżeli do oczyszczania chemicznego używana jest woda surowa.

Po zakończeniu wygotowania według proponowanej metody resztki osadu są do tego stopnia rozmiękczone, że dają się łatwo usunąć mechanicznie.

KEBOSOL VD

Aktywator, środek wspomagający alkaliczne gotowanie wyparek i warników w przemyśle cukrowniczym

Zastosowanie i własności:

KEBOSOL VD jest mieszaniną aktywnych substancji myjących, które w roztworach alkalicznych i neutralnych już w małych stężeniach posiadają wyśmienite zdolności oczyszczające. Emulgują tłuste i oleiste składniki oraz dyspergują drobne zanieczyszczenia. Ich ponowna aglomeracja i osadzanie na powierzchniach grzejnych są utrudnione.

Zastosowanie KEBOSOLu VD podczas gotowania alkalicznego wyparki wspomaga chemiczne przemiany trudno rozpuszczalnych związków wapnia (szczawianów, siarczanów, krzemianów) w łatwo rozpuszczalny węglan wapnia. Obecność KEBOSOLU VD przyspiesza rozpuszczanie organicznych produktów rozkładu cukru i koloidowych niecukrów. Ułatwia również usuwanie szlamu z aparatów wyparnych w czasie płukania, co w przypadku przeprowadzania gotowania kwasowego powoduje zmniejszenie ilości zużytego kwasu. Podczas neutralizacji zastosowanie KEBOSOLu VD wspomaga usunięcie resztek osadów oraz zobojętnienie pozostałości kwasu, dzięki bardzo dobrym własnościom zwilżającym pozwalającym na dotarcie roztworu w głąb najdrobniejszych rys.

KEBOSOL VD nie traci swoich własności pod wpływem wysokich temperatur i można go stosować w mocno alkalicznych roztworach.

KEBOPLEX SC

Mieszanina środków kompleksujących i powierzchniowo czynnych do usuwania osadów organicznych

Zastosowanie i własności:

Osady składające się z rozłożonych substancji organicznych mogą tworzyć się w wymiennikach ciepła. KEBOPLEX SC stosuje się jako dodatek podczas usuwania tych osadów.

KEBOPLEX SC składa się z mieszaniny środków kompleksujących i powierzchniowo czynnych, które pozwalają na całkowite rozpuszczenie alkalicznych składników mineralnych i zwiększają rozpuszczalność zwęglonych substancji organicznych. Ta specjalna mieszanina przyspiesza usuwanie osadów z powierzchni metalicznych.

W roztworach alkalicznych środki kompleksujące jony żelaza powodują rozpuszczanie uwodnionych tlenków żelaza (rdzy).

Temperatura roztworu czyszczącego ograniczona jest tylko temperaturą wrzenia wody. Wydajność procesu czyszczenia rośnie wraz z temperaturą.

Podczas opisanego czyszczenia alkalicznego często można zaobserwować pęcznienie osadu (wzrost objętości). Po zabiegu wydaje się, że osad nie został rozpuszczony.

Osad często charakteryzuje się mazistą strukturą i łatwo ulega spłukaniu wodą, zwłaszcza gorącą.

Pozytywny wynik czyszczenia alkalicznego silnie zależy od intensywności płukania wodą. Zabieg należy prowadzić aż do uzyskania czystej wody po płukaniu.

W przypadku bardzo grubych osadów może zaistnieć konieczność przeprowadzenia powtórnego gotowania alkalicznego.